Application
Last Updated: 08/13/2018

General Advertising Sign Relocation

Every general advertising sign relocation must be authorized by the Board of Supervisors on recommendation from the Planning Department. A relocation application is the process through which the Planning Department evaluates the merit of each relocation and provides a recommendation to the Board. Authorization from the Board is in the form of a Relocation Agreement.

For questions, you can call 415.558.6377, email pic@sfgov.org or visit the Planning Information Center (PIC) at 1660 Mission Street, First Floor, San Francisco, where planners are available to assist you.

Español: Si desea ayuda sobre cómo llenar esta solicitud en español, por favor llame al 415.575.9010. Tenga en cuenta que el Departamento de Planificación requerirá al menos un día hábil para responder.

中文: 如果您希望獲得使用中文填寫這份申請表的幫助,請致電415.575.9010。請注意,規劃部門需要至 少一個工作日來回應。

Tagalog: Kung gusto mo ng tulong sa pagkumpleto ng application na ito sa Filipino, paki tawagan ang 415.575.9010. Paki tandaan na mangangailangan ang Planning Department ng hindi kukulangin sa isang araw na pantrabaho para makasagot.

Download Now

Related Documents