Affidavits
Last Updated: 03/19/2019

Massage Use

This affidavit is for applicants seeking Planning Department approval to operate a massage establishment under Planning Code Sections 218.1, 790.60, and 890.60.

For questions, you can call 415.558.6377, email pic@sfgov.org or visit the Planning Information Center (PIC) at 1660 Mission Street, First Floor, San Francisco, where planners are available to assist you.

Español: Si desea ayuda sobre cómo llenar esta solicitud en español, por favor llame al 415.575.9010. Tenga en cuenta que el Departamento de Planificación requerirá al menos un día hábil para responder.

中文: 如果您希望獲得使用中文填寫這份申請表的幫助,請致電415.575.9010。請注意,規劃部門需要至 少一個工作日來回應。

Tagalog: Kung gusto mo ng tulong sa pagkumpleto ng application na ito sa Filipino, paki tawagan ang 415.575.9010. Paki tandaan na mangangailangan ang Planning Department ng hindi kukulangin sa isang araw na pantrabaho para makasagot.

Download Now