Pagbati mula sa Planning

Tungkol sa atin

Gumaganap ang San Francisco Planning (Departamento para sa Pagpaplano) ng sentral na papel sa paggabay sa pag-unlad at pagpapahusay pa ng ating Lungsod. Nakikipagtrabaho kami sa iba pang ahensiya ng Lungsod at sa komunidad upang makatulong sa pagbabalanse sa mga pangangailangan ng mga residente, negosyo, at pinuno ng mga gawaing sibiko, at sa gayon, maprotektahan ang kapaligiran at historikal na yaman, makalikha ng nakapagbibigay-inspirasyon at natitirhang mga espasyo sa lungsod, makahikayat ng katatagan ng mga komunidad, at makapagpatupad ng mahuhusay na gawain sa paggamit sa lupa. 

Ang Aming Trabaho

Pagpaplano ng Komunidad

Responsibilidad ng San Francisco Planning ang komprehensibong pagpaplano at direksiyon ng mga polisiya ng lungsod ukol sa paggamit ng lupa at pagpapaunlad sa komunidad. Hangad naming pangalagaan ang mga lugar na natitirhan, inklusibo, napananatili o sustainable, at mahalaga sa ekonomiya, sa pamamagitan ng paggabay at pamamahala sa pag-unlad ng mga ito, kapwa sa antas ng komunidad at sa kabuuan ng lungsod. Sa pamamagitan ng malawakang pakikilahok at pakikipagdayologo sa mga may interes o stakeholder ng komunidad at iba pang pampublikong ahensiya, isinasaalang-alang namin ang mga isyung kaugnay ng paggamit ng lupa, pabahay, disenyo, pagpapanatili sa maayos na kondisyon ng mga historikal na lugar, pampublikong espasyo, mga pasilidad ng komunidad, transportasyon, at ekonomikong pag-unlad. 

Nakikilahok ang Planning sa pagbuo ng mga polisiya at komprehensibong pagpaplano sa ilang paraan: paggamit ng lupa sa kabuuan ng lungsod at polisiya sa pagpapaunlad (development policy), kasama na ang pakikilahok sa rehiyonal na antas; pakikipagtrabaho sa mga komunidad upang makalikha ng mga komprehensibong plano ng lugar para sa mga espesipikong komunidad, at paglikha ng pangkalahatan at pangmatagalang plano (master plan) na espesipiko sa lugar at para sa malalaki ang nasasakupang lugar na pinauunlad (development sites). Tinitingnan ng mga pagsusumikap na ito ang mga kasalukuyang pangangailangan, pati na rin ang mga pangmatagalan, na 25 taon mula ngayon at higit pa sa hinaharap. 

Pagrerepaso sa Disenyo (Design Review)

Ang Pagrerepaso sa Disenyo ang komprehensibong proseso ng paggawa ng ebalwasyon kung saan nirerepaso ng mga kawani ng Planning ang isang iminumungkahing proyekto, at nang matiyak na natutugunan nito ang naririyan nang polisiya at pangkalahatang prinsipyo ng Lungsod para sa mahusay na disenyo at pagiging angkop sa komunidad. Kasama rito ang pagsuporta sa pagiging angkop ng proyekto sa laki at katangian ng komunidad; paghikayat upang higit pang mapaganda ng disenyo ng lugar at ng unang palapag ng gusali ang pagiging kapaligirang mainam sa paglalakad ng San Francisco; at pangangalaga sa arkitekturang kapwa sumasalamin sa panahon nito, at naghahandog ng pakiramdam na habambuhay itong naroroon para sa mga henerasyon ng kinabukasan. 

Pagrerepaso sa Pagpapaunlad (Development Review)

Dahil mas malaki ang nasasakupan, nagkakaloob ang mga proyektong ito ng iba’t ibang uri ng pakinabang sa Lungsod. Nagpapaunlad man ng bagong komunidad na kompleto sa transportasyon, komersiyal na paggamit, at paggamit ng mga bukas na espasyo, o nagtatayo ng mga bagong ospital at gusali para sa mga medikal na opisina, may epekto ang mga proyektong ito sa mga residente ng San Francisco, at may naitutulong na ambag sa kinabukasan ng Lungsod. 

Pagpapatupad sa mga Patakaran (Enforcement)

Nakatutulong ang pagpapatupad sa batas upang mapanatili at mapahusay pa ang kalidad ng mga komunidad ng San Francisco sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga programang tumitiyak na sinusunod ng publiko ang Kodigo sa Pagpaplano (Planning Code) ng Lungsod. Tinutugunan ng aming pangkat ang mga reklamo ng kostumer sa posibleng paglabag sa Kodigo sa Pagpaplano, at pinasisimulan namin ang patas at walang kinikilingang aksiyon sa pagpapatupad sa mga patakaran, at sa gayon, maiwasto ang mga paglabag at mabigyan ng edukasyon ang may-ari ng  gusali o lupa, sa patuloy na pagsunod sa code o kodigo. Upang matiyak ang pagsunod sa code, nakikipagtrabaho kami sa mga residente, asosasyong pangkomunidad, at iba pang departamento ng Lungsod, kasama na ang Departamento para sa Pag-iinspeksiyon ng mga Gusali (Department of Building Inspection), Departamento ng Pulisya (Police Department), Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health), at ang Opisina ng mga Abugado ng Lungsod (Office of the City Attorneys), at nang matiyak din ang kalidad ng mga komunidad ng San Francisco. 

Pagsusuri sa Epekto ng Proyekto sa Kapaligiran (Environmental Review)

Nirerepaso ng Departamento ang maraming proyekto na para sa pagpapaunlad, imprastruktura, at transportasyon, at ang mga aplikasyon para sa mga permit upang makita ang posibleng mga epekto sa kapaligiran ng Lungsod ng San Francisco at sa mga residente nito; at kilala ang proseso na ito bilang environmental review.  Isinasagawa ang mga review o pagrerepaso alinsunod sa Batas ng California Ukol sa Kalidad ng Kapaligiran (California Environmental Quality Act, CEQA) at sa Tsapter 31 ng Kodigong Administratibo (Administrative Code) ng San Francisco, na nakakaloob ng mga patakaran para sa pagpapatupad ng proseso para sa CEQA. Tinutukoy ng mga pagrerepaso ang anumang posibleng masamang epekto sa kapaligiran ng mga mungkahing aksiyon, tinatasa o ina-assess ang kahalagahan ng mga ito, at nagmumukahi ng mga hakbang upang matanggal o mabawasan ang malalaking epekto. Nagkakaloob ang proseso ng environmental review sa mga gumagawa ng mga desisyon at sa pangkalahatang publiko ng obhektibong pagsusuri ng agad at pangmatagalan na espesipiko at kumulatibo o naiipong epekto ng mungkahing proyekto sa malalapit na pisikal na kapaliran nito. 

Pabahay (Housing)

May ilang programa ang San Francisco Planning na dinisenyo upang makagawa ng abot-kayang pabahay, maprotektahan ang naririyan nang suplay ng pabahay, at makahikayat ng mas matataas na antas ng pagiging abot-kaya ng pabahay, at sa gayon, matiyak na mananatiling inklusibong komunidad ang San Francisco, kung saan napananatili ang ekonomiya, mayroong diversity o pagkakaiba-iba, at mataas ang kalidad ng buhay. 

Mga Batas at Polisiya 

Nirerepaso ng pangkat para sa Mga Usaping Nauukol sa Batas (Legislative Affairs) ang mga mungkahing pagbabago sa batas sa Kodigo sa Pagpaplano ng San Francisco, at nang matiyak na nababago ang Kodigo sa paraang maikli ngunit malaman, lohikal, at naiintindihan. Sinusuri ng dibisyon ang lahat ng mungkahing pagbabago sa Kodigo sa Pagpaplano na inihaharap ng Lupon ng mga Superbisor (Board of Supervisors) at ng Opisina ng Mayor (Mayor’s Office). 

Preserbasyon

Mahalagang aspeto na pagpaplano sa San Francisco ang preserbasyon ng mahahalagang makasaysayan at pangkulturang ari-arian. Nakabatay sa pagpapanatili sa mariringal at historikal na istruktura ng mga gusali ang malaking bahagi ng karakter ng San Francisco, na kapwa kinagigiliwan ng mga residente at bisita. Sa praktikal na pagtingin, nangangahulugan ang pagpapanatili at paggawa ng rehabilitasyon sa mas matatandang gusali at komunidad ng pagtitipad sa enerhiya, panahon, pera, at materyales; ang preserbasyon naman ay likas na stratehiyang “green o mabuti sa kalikasan.” Kung gayon, gumaganap ang programa para sa Historikal na Preserbasyon (Historic Preservation) ng Departamento ng Pagpaplano, ng mahalagang pang-ekonomiya, pangkapaligiran at pangkulturang papel sa kasalukuyang pagpapaunlad sa San Francisco.  

Mga Pampublikong Espasyo

Lubos na nagagamit ang magagandang pampublikong espasyo. Nagkakaloob ang mga ito ng mga lugar na mainam sa kalusugan at kagalingan o healthy setting, kung saan nakatira, nagtatrabaho, nag-aaral, nagdiriwang ang mga tao, at nabibigyan nila ng inspirasyon at suporta ang isa’t isa. Mga lugar ito kung saan namumuhunan ang mga tao sa kani-kanilang komunidad.  Ang paglikha ng magagandang pampublikong espasyo ay prosesong ibinubunsod ng komunidad, kung saan pinalalakas ang koneksiyon sa pagitan natin at ng mga lugar kung saan magkakasama tayong nakatira. Kasama rito ang pagpapaganda pa ng pisikal na kapaligiran ng komunidad sa pamamagitan ng mas magagandang kalye, bangketa, pagla-landscape o pag-aayos ng mga halaman at puno, pampublikong sining, mga gusali, at parke, at nang makalikha ng mga pampublikong espasyo na nakapanghihikayat ng interaksiyon sa komunidad, sibikong pakikilahok o paglahok ng mga mamamayan, pagsuporta sa mga lokal na negosyo, at pagtataguyod sa lahat ng uri ng hindi de-motor na transportasyon, kung kaya’t nakatutulong upang makonekta ang mga tao sa isa’t isa at sa mga espasyo sa kanilang paligid. 

Katatagan at Kakayahan sa Pagpapatuloy (Resiliency & Sustainability)

Ang mga desisyong ginagawa natin sa kasalukuyan ang magtatakda kung paano tayo mabubuhay sa kinabukasan. Ang lubos na aktibo at napag-isipang mabuti na pagpaplano ang magpapatuloy ng inobasyon, pagiging malikhain, at pagiging inklusibo, na lagi nang nakapagbibigay ng inspirasyon tungo sa pagpapaunlad, pagpapahusay, at pagkakaroon ng mga trabaho sa San Francisco. May pananagutan ang San Francisco Planning sa pakikipagtrabaho sa iba pang departamento ng Lungsod sa pagbuo at pagpapatupad ng mga polisiya at programa, hanggang sa pagpaplano para sa inaasahan at hindi maiiwasang mga epekto ng pagbabago ng klima at pag-angkop sa mga ito, at nang magkaroon ng malusog, nakapagsisimula muli ng buhay, at nakaaangkop na kapaligiran sa lungsod, na higit na ligtas, naipagpapatuloy, mas mabuti para sa kapaligiran, at may katarungan sa pagkakapantay-pantay ng lahat. 

Transportasyon

Gumaganap ang pagpaplano ng transportasyon ng kritikal na papel sa pagtitiyak ng epektibo, may katarungan sa pagkakapantay-pantay, at naipagpapatuloy na sistema sa transportayon para sa kinabukasan ng rehiyon. Hangad ng San Francisco Planning na paghusayin at palawakin ang sistema ng transportasyon ng San Francisco, upang makatulong na mabigyan ng akomodasyon ang mga bagong pag-unlad, sa pamamagitan ng pakikipagtrabaho sa iba’t ibang ahensiya ng Lungsod sa pangmaikling panahon at pangmatagalang mga proyekto, at sa gayon, mapaghusay pa ang pagkakaroon ng mga koneksiyon at matiyak na mabilis at ligtas na nakakapagbiyahe ang mga residente, bisita, at manggagawa. Makatutulong ang matalinong pagpaplano at pamumuhunan upang ligtas at komportable tayong makarating sa ating mga destinasyon sa panahong ito, at sa kinabukasan. 

Pagsosona

Pinamamahalaan ng mga regulasyon sa pagsosona kung paano magagamit ang mga lugar sa San Francisco na tinatawag na “mga distritong naka-sona batay sa paggamit o zoning use districts” (na kilala rin bilang “mga sona o zones” o “distrito ayon sa paggamit o use districts”). Pinamamahalaan ng mga regulasyong ito kung paano magagamit ang lupa para sa mga residensiyal, komersiyal, o industriyal na panganailangan at kung paano puwedeng magamit ang lupa (na kilala rin bilang “paggamit sa lupa o land uses” o “paggamit o uses”) sa isang naitalagang sona. Espesipikong tinutukoy ang lahat ng regulasyong ito sa pagsosona sa detalyadong dokumento ukol sa lehislatibong polisiya na tinatawag na Kodigo sa Pagpaplano (Planning Code) ng San Francisco, na ginagamit sa pagdedesisyon kung ang proyekto ay Pinahihintulutan (Permitted, P), Kondisyonal (Conditional (C), o Hindi Pinahihintulutan (Not Permitted, NP), at nakatutulong ito upang matukoy kung ano ang napahihintulutan at kung ano-anong limitasyon ang posibleng maipatupad. 

Halimbawa, ang mga regulasyon sa pagsosona ay posibleng: 
•    pamahalaan ang laki at hugis ng mga gusali
•    limitahan ang bilang ng mga unit o apartment na posibleng magkaroon sa isang gusali 
•    itakda ang akomodasyon ng paradahan ng kotse o bisikleta sa kalye
•    magtakda ng mga kontrol sa mga pasilidad para sa pangangalaga ng bata, paaralan, o ospital
•    tukuyin kung hanggang sa anong oras puwedeng manatiling bukas sa gabi ang negosyo
 

Kontakin Kami

Tumatanggap ba Kayo ng mga Abiso ukol sa Komunidad o Kailangan ba Ninyo ng Dagdag na Impormasyon tungkol sa San Francisco Planning?
Nakatanggap na ba kayo ng abiso sa koreo tungkol sa isang proyekto sa inyong komunidad at gusto ba ninyo ng iba pang impormasyon tungkol dito sa wikang Filipino? O, mayroon ba kayong mga dagdag na tanong tungkol sa trabaho o serbisyo na ipinagkakaloob ng San Francisco Planning?

Tawagan kami sa 415.575.9010 at pindutin ang numero 8. Paki-iwan ang inyong pangalan, numero ng telepono at detalyadong mensahe. Kung tumatawag kayo tungkol sa isang espesipikong proyekto, pakisama ang address ng proyekto at ang pangalan ng planner o taga-plano, at may tatawag pabalik sa inyo sa loob ng isang araw ng trabaho. 

1650 Mission Street, Suite 400, San Francisco, CA 94103