Checklists
Last Updated: 01/17/2020

Permit Application Intake

Contact the Planning Information Center (PIC) at 415.558.6377 or pic@sfgov.org for further information or help in the preparation of this item.

Español: Si desea ayuda sobre cómo llenar esta solicitud en español, por favor llame al 415.575.9010. Tenga en cuenta que el Departamento de Planificación requerirá al menos un día hábil para responder.

中文: 如果您希望獲得使用中文填寫這份申請表的幫助,請致電415.575.9010。請注意,規劃部門需要至 少一個工作日來回應。

Tagalog: Kung gusto mo ng tulong sa pagkumpleto ng application na ito sa Filipino, paki tawagan ang 415.575.9010. Paki tandaan na mangangailangan ang Planning Department ng hindi kukulangin sa isang araw na pantrabaho para makasagot.

Download Now