Bulletins & Policies
Last Updated: 09/11/2023

Planning Director Bulletin No. 5: Senate Bill No. 35 Affordable Housing Streamlined Approval

This Bulletin outlines how the Planning Department administers streamlined approval for affordable and supportive housing.


For questions, you can call the Planning counter at 628.652.7300 or email pic@sfgov.org where planners are able to assist you.

Español: Para información en Español llamar al 628.652.7550. Tenga en cuenta que el Departamento de Planificación necesitará al menos un día hábil para responder.

中文: 如果您需要中文的帮助, 请致电628.652.7550。请注意, 计划部门至少需要一个工作日才能做出回应。

Tagalog: Para sa impormasyon sa Tagalog tumawag sa 628.652.7550. Paki tandaan na mangangailangan ang Planning Department ng hindi kukulangin sa isang araw na pantrabaho para makasagot.

Related Documents