Applications
Last Updated: 11/23/2021

Conditional Use for Formula Retail Authorization Supplemental

Pursuant to Planning Code Section 303.1, the Planning Commission shall hear and make determinations regarding applications for the authorization of Conditional Use.


For questions, you can call the Planning counter at 628.652.7300 or email pic@sfgov.org where planners are able to assist you.

Español: Para información en Español llamar al 628.652.7550. Tenga en cuenta que el Departamento de Planificación necesitará al menos un día hábil para responder.

中文: 如果您需要中文的帮助, 请致电628.652.7550。请注意, 计划部门至少需要一个工作日才能做出回应。

Tagalog: Para sa impormasyon sa Tagalog tumawag sa 628.652.7550. Paki tandaan na mangangailangan ang Planning Department ng hindi kukulangin sa isang araw na pantrabaho para makasagot.

Related Documents