Bulletins & Policies
Last Updated: 06/28/2024

Planning Director Bulletin No. 9: Ministerial Approval Processes for Mixed-Income Housing

This Bulletin is an overview of the ministerial approval process for mixed-income housing under SB 423 and AB 2011.


For questions, you can call the Planning counter at 628.652.7300 or email pic@sfgov.org where planners are able to assist you.

Español: Para información en Español llamar al 628.652.7550. Tenga en cuenta que el Departamento de Planificación necesitará al menos un día hábil para responder.

中文: 如果您需要中文的帮助, 请致电628.652.7550。请注意, 计划部门至少需要一个工作日才能做出回应。

Tagalog: Para sa impormasyon sa Tagalog tumawag sa 628.652.7550. Paki tandaan na mangangailangan ang Planning Department ng hindi kukulangin sa isang araw na pantrabaho para makasagot.

Related Documents