Bulletins & Policies
Last Updated: 08/14/2020

Zoning Administrator (ZA) Bulletin 6: Car-Share Requirements and Guidelines for Car-Share Spaces

This ZA Bulletin establishes protocols for the Department’s administration of car-share requirements, distinguishes between different types of car-share parking spaces, and provides guidelines for the physical configuration of car-share spaces.


For questions, you can call the Planning counter at 628.652.7300 or email pic@sfgov.org where planners are able to assist you.

Español: Para información en Español llamar al 628.652.7550. Tenga en cuenta que el Departamento de Planificación necesitará al menos un día hábil para responder.

中文: 如果您需要中文的帮助, 请致电628.652.7550。请注意, 计划部门至少需要一个工作日才能做出回应。

Tagalog: Para sa impormasyon sa Tagalog tumawag sa 628.652.7550. Paki tandaan na mangangailangan ang Planning Department ng hindi kukulangin sa isang araw na pantrabaho para makasagot.